top of page

Berat Gecesi- Vehbi AKŞİT

Güncelleme tarihi: 22 Mar 2022

Cenâb-ı Allah, mekanlar içinde mukaddes mekanlar, zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır.


İçinde bulunduğumuz zaman bakımından Allahü Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretini bol bol tecelli ettiği mübarek geceleri teker teker idrak ediyoruz.


Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regâib gecesinde en değerli armağan paketlerine kavuştuk. Peygamberimizin, göklere seyahat mucizesinin gerçekleştiği Mi’rac gecesini bol bol namazla, bol bol ibadet ve dua ile, günahlarımızdan arınarak, çok çok sevap kazanmaya çalıştık.


Kader’deki “ilahi program” ın yürürlüğe girdiği gece olan Berat gecesinde, inşallah beratımızı almaya çalışacağız.


Rabbimizin lütuf ve ihsanının bol bol aktığı, gönüllere nur kattığı bir geceyi yaşayacağız. İşte bu ulvi gece, Berat gecemizdir.


Berat lügatte; borçtan, hastalıklardan, suç ve cezadan kurtulmak, nişan, şehadetname, ferman manaların gelir. Istılahta ise, “Günahlardan kurtulmak, manen temize çıkmak, ilahi af ve rahmete ulaşma” demektir.


İşledikleri hata, kusur ve günahlarını itiraf edip Cenâb-ı Hakka tevbe ve istiğfarda bulunan Müslümanların ilahi rahmete nail olup affedilecekleri umulduğu için bu geceye “BERAT KANDİLİ” (Kurtuluş Gecesi) denilmiştir.Bu gece sonsuz inayetiyle gönüllere, refah ve huzur bahşeden hidayetiyle Allah’ımız bizleri sıkıntılardan kurtaracaktır. Asrımızın sıkıcı ve ezici engellerini yok ederek alnımıza “Teslim Olma” beratını verecektir. Bu, bir Müslüman için en güzel nişan ve en geçerli madalyadır. İnandığımız, güvendiğimiz, yoluna baş koyduğumuz Allah’ımızın af ve mağfiret ilanıdır.


Berat gecesinin kudsiyetine dair bazı ayet-i kerime ve hadis-i şerifler mevcuttur. Mübarek gece hakkında nazil olan Duhan suresi, Mekke’de nazil olmuş olup bu sûre 59 (ellidokuz) âyettir. Adını, onuncu âyette geçen ve duman manasına gelen “duhan” kelimesinden almıştır. Surenin baş tarafında Cenâb-ı Allah şöyle buyuruyor:
1. Hâ. Mîm.

2. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki,

3.Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

4.Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.

5. (Yani) katımızdan (verilen her) emir. Çünkü biz, peygamberler göndermekteyiz. [1]

Ha, Mim diye başladığından halkımız “Hamimler” diye isimlendirmiştir.

Kur’an-ı Kerim mübarek bir gecede indirilmiştir. “Mübarek gece” hangi gecedir? Burada bildirilmemiş. Ama “Kadir” suresinde “O gecenin Kadir Gecesi olduğunu, Bakara suresinde de, Ramazan ayında indirildiğini Rabbim bize bildirmiştir.


ŞABAN AYININ YARISI OLAN BERAT GECESİNİN FAZİLETİ


Hz. Aişe R. Anha anlatıyor: Rasülullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Allahü Teâlâ Hazretleri, Şaban’ın yarısı gecesinde dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder.” [2]

Bu hadis nısf-ı Şaban gecesinin faziletini beyan etmektedir. Nısf, “yarı” demek olduğuna göre, nısf-ı Şaban, Şaban ayının ortasındaki günün gecesi demek olur. Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Beraet gecesi de denir.


Hadis metin olarak “… kelb kabilesinin koyunlarının tüyünden daha çok sayıda insana mağfiret eder.”şeklinde anlaşılmaya müsaittir…


Ancak alimler o miktarda ashabın bulunmayışını göz önüne alarak tercümede kaydettiğimiz üzere “Kelb koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder” şeklinde anlamayı tercih etmişlerdir. Kelb kabilesinin koyunlarının zikri, “Onlar, koyun beslemede diğer kabilelerden ileri oldukları içindir” denmiştir. Böylece Allah’ın rahmet ve mağfiretinin çokluğu daha iyi ifade edilmiş olmaktadır. [3]

BERAT GECESİNİN İSLAM ALEMİNDE DERİN BİR SAYGI İLE KUTLANMASININ SEBEPLERİ


1. Kıblenin değişmesi gibi mühim bir hadisenin bu gece vuku bulmasıdır.
Müslümanlığın ilk yıllarında Kâbe, puthane halinde olduğu için, ilk namazlar Mescid-i Aksa’ya doğru kılınıyordu. Bu itibarla hicretten sonra Mescid-i Şerif’in Kudüs’e doğru yapılmıştır.


Halbuki Sevgili Peygamberimiz, Hz. İbrahim (a.s.)’ın kıblesini istikbal etmek istiyor ve Kudüs’e (Mescid-i Aksa) doğru namaz kılınması, Kâbe’nin arkada kalması kendisine ağır geliyordu. Yalnız Peygamberimiz Mekke’de namaz kılarken Kâbe’yi Mescid-i Aksa ile kendi arasına alırdı. Bu suretle hem Kâbe’ye, hem de Kudüs’e yönlenmiş oldu.


Yahudilerin “Muhammed bizim kıblemize dönüyor da dinimizi beğenmiyor” demeleri daha ziyade üzüntüsüne mucip olduğundan kıblenin tahvilini dilemekten hali kalmıyordu. Bu hal Medine’ye muvasalatından sonra on altı ay kadar devam etmiştir.

Sevgili Peygamberimiz hicretin ikinci senesi Şaban’ın on beşinci Salı günü Bişr bin Benam’ın validesini ziyaret için Beni Seleme yurduna gittiğinde mescitte öğle namazının ikinci rekâtını eda ederken, Kâbe’nin kıble olduğunu beyan eden,
"Biz senin, yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler bunun rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.” [4] ayeti nazil olmuştur.


Bu vahiy üzerine Peygamberimiz namaz içinde iken Kâbe-i Muazzama tarafına döndü. Cemaat de safları ile birlikte Kâbe’ye doğru yöneldiler ve böylece namazı eda ettiler. İşte bunun için o mescide “Mescid-i Kıbleteyn” iki kıble mescidi adı verildi.


İşte birlik ve beraberliğin işareti, izzetin şiarı olan istikbali kıble bu tarihi hadise ile sabit olmuştur.


2. Afv-ü mağfiret rahmet ve duaların kabul olunduğu mübarek bir gece olmasıdır.


Sevgili Peygamberimizin hayatı boyunca daima ümmetini düşündüğü bir gerçektir. Bunu Cenâb-ı Hakk’a yapmış olduğu niyazlarında da açıkça görmek mümkündür.

Hz. Aişe validemizden rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor:


“Günün birinde Hz. Peygamber yanıma geldi. Elbiselerini çıkardı. Aradan zaman geçmeden tekrar giyindi. Bunun üzerinde beni bir şüphe, kıskançlık sardı. Ortaklarımızdan birinin yanına gidecek sandım. Ve peşini takip ettim. Medine’nin kabristanı olan Cennetül Baki’de kendisine eriştim. Mü’minlere ve şahitlere dua ve istiğfar ediyordu. Kendi kendime, “Anam babam sana feda olsun. Sen Rabbimin rızası uğrunda, ben ise dünya peşindeyim.” diyerek döndüm.
Soluk soluğa eve geldim. Arkamdan da Rasülullah (s.a.v.) geldi ve girdi.

Neden böyle hızlı nefes alıyorsun? dedi. Ben de “Anam babam sana feda olsun. Yanıma gelip elbiseni çıkardıktan sonra, tekrar gittin, beni bir kıskançlık tuttu. Ortaklarımızdan birinin yanına gideceğini sandım. Nihayet sizi kabristanda dua ederken gördüm” dedim. Bunun üzerine Rasülü Ekrem, “Sana haksızlık mı edeceğimi sandın? Cibril bana geldi şöyle dedi:

“Bu gece Şaban’ın 15. gecesidir. Cenâb-ı Hak da bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azad eder.” dedi. [5]

3. Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır.[6]


Yani bütün insanların gelecek seneye kadar rızıkları, ecelleri ve diğer işleri bu gecede yazılır, görevli meleklere teslim edilir. [7]


4. Berat gecesinde kılınan namazların, okunan Kur’an’ların, yapılan tevbe ve istiğfarların fazileti de çok büyüktür.


Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Bu gece hakkında rivayet edilen yüz rekat veya daha az rekat kılmanın faziletine dair yapılagelen rivayetlerin aslı yoktur.

Bu konuda en güzel örneğimiz, Efendimizin hali ve onun şu sözüdür:

“Bu geceyi kaim olarak, gündüzünü de saim olarak geçirin” Başka söze ne hacet.


5. Allah’ın rahmeti o gece kulları üzerine sağnak sağnak yağar.


Bununla ilgili hadisler:


“Şaban ayının yarı gecesi (Berat gecesi) oldu mu onu ibadetle geçirin. Gündüzünü de oruç tutun. Zira Allah Teâlâ, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmete tecelli eder ve şöyle buyurur:

Yok mu af dileyen, onu affedeyim.

Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim.

Yok mu bir derde mübtela olan ona afiyet vereyim.

Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek sabaha kadar devam eder.” [8]


Peygamberimizin saygıdeğer hanımı Hz. Aişe (r.a.) diyor ki:

Peygamberimiz bir gece kalktı, namaza durdu, secdeyi o kadar uzattı ki ruhunu teslim ettiğini sandım, kendisini bu halde görünce kalktım, baş parmağını hareket ettirdim, parmağı hareket edince döndüm, secdede şöyle dediğini işittim:

“Allahım! Azabından affına, gazabından hoşnutluğuna, senden yine sana sığınıyorum. Seni gereği gibi övmekten acizim, sen kendini övdüğün gibi yücesin.”

Başını secdeden kaldırıp namazını bitirince;

– Ya Aişe! Bu gece, hangi gecedir bilir misin? Buyurdu. Ben de:

– Allah Rasülü bilir, dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz:

– Bu gece, Şaban ayının yarısı (Berat) gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede kullarının durumuna bakar ve bağışlanmak isteyenleri bağışlar, rahmet isteyenlere rahmetini ihsan eder, ancak kinci olanları geri bırakır” buyurdu. [9]

Görülüyor ki, Berat gecesi, dua ve istekleri kabul edildiği, günahların bağışlandığı çok mübarek bir gecedir. Zamanlar aslında birdir. Ancak Cenâb-ı Hak; kullarının ibadetlerini kat kat mükâfatlandırmak, dua ve isteklerini kabul etmek, tevbelerini kabul ederek, günahlarının bağışlanmasına imkan ve fırsat vermek üzere bazı zamanları daha faziletli kılmıştır.


BERAT GECESİNDE AFFEDİLMEYENLER


Rabbimiz kullarını affetmeyi istemektedir. Bu yüzden bazı gün, ay ve gecelere kudsiyet takdir eylemekte, böylesi gün ve gecelerde ibadet edip, tevbe, istiğfarda bulunanları affedeceğini bildirmektedir.


Berat gecesiyle, on beş gün sonraki Ramazan ayımız böylesi tevbe, istiğfar devrelerinin zirvesini teşkil eylemektedir.


Berat gecesinden geçip Ramazan’ı ikmal eden kimsenin hala tevbe, istiğfar edip de kendisini affetmeyişi anlaşılacak şey değildir” diyor alimlerimiz.


Bu konuda hayretini ifade eden alimlerimiz şöyle diyorlar:


“ Bir kul Berat gecesinden geçmiş olsun, Ramazan ayına ulaşmış bulunsun, hala da tevbe, istiğfar edip de ilahi affa nail olmamış bulunsun. Bu mümkün değildir. Olsa olsa bu kul böyle gecelerdeki ilahi rahmetin bolluğunu bilmemekte, ciddi bir tevbe, istiğfar eylememiş bulunmaktadır.


Buna rağmen Kadir gecesi gibi mukaddes bir gece olan Berat gecesinin af ve bağışından mahrum kalıp istifade edemeyen bazı günahkarlar da vardır. Hadis-i şerifte bu günahların sahipleri sıralanmış, dikkatlerimize, aftan mahrum bırakan bu günahlar sunulmuştur. İsterseniz biz de şöyle bir göz atalım sahibini aftan mahrum bırakan bu günahlara. Bakalım hangi günahlar insanın manevi hayatını mahvediyor, ahiret saadetine engellemede bulunuyor. Sahibinin felaketine sebep oluyor.


1. Allah’a şirk koşan umumi aftan mahrum kalır. Halbuki Allah (c.c) birdir, ortağa, yardımcıya asla ihtiyacı söz konusu değildir. “Ortağı, yardımcısı var” demek, Allah’a şirk koşmaktır.

2. Anasına, babasına isyan eden, itaatten çıkan, hizmetlerini görmeyip, haklarını eda etmeyen evlad.

3. İçkide israr eden, vazgeçmeyi, düşünmeyen, bu konuda tevbe, istiğfarı aklına getirmeyen adam.

4. Din kardeşine haksız yere kindarlık eden, haksız olduğu halde ona düşmanlığını sürdürmek isteyen insan. Halbuki hem haksız olup hem de kindarlığını sürdürmek din kardeşliğiyle bağdaşan bir tutum olamaz. Böylesine kinli kimseler de aftan istisna edilen kimselerden olurlar.

5. Akrabasıyla alakasını kesen, imkanı olduğu halde onların ihtiyacını görmezlikten gelip sıla-i rahmi ihmal eden kimse de ilahi aftan mahrum kalanlardan.

6. Gurur ve kibir sahipleri: Sadece kendini beğenenler, kibirlenip büyüklük taslayanlar, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanlar. [10]


MÜBAREK GECELERİ VE GÜNLERİ İHYA ETMENİN ÖNEMİ


Mübarek geceleri ve günleri ihya etmek müstehab ve güzel adetlerimizdendir. İmanımızın kemaline, dünya ve ahiret saadetine vesiledir.

Bu bakımdan mübarek gecelere önem vermeliyiz ve bu geceleri ihya etmeliyiz. Bunu sadece kendimiz değil, aile efradımıza, konu-komşu, hısım-akraba, eş ve dostlarımıza da aynı şekilde gecenin ihyası için telkinatta bulunmalıyız.


Öyle ise neler yapmalıyız?


– Çocuklara hediyeler almalıyız?

– Aileler arasında ziyaretler tertiplemeliyiz?

– Tebrikleşmelerde bulunmalıyız?

– Uzak akrabalarımızı, dostlarımızı telefonla arayarak kandillerini tebrik etmeliyiz.

– Ana ve babalarımızın gönüllerini almalıyız.

– Ölülerimizi rahmetle anarak ruhlarını şadetmeliyiz.

– Bu güzel fiil ve hareketlerin yanında Kur’an-ı Kerim’i okumalıyız.

– Selavatü şerife, zikir ve tesbihatta bulunmalıyız.

– Bir günlük olsun kaza namazı kılmalıyız.

– Rabbimizden hayırlar, feyz-ü bereketler, inayetler istemeliyiz.

– Fakirlere, yoksullara yardım etmeliyiz.

– Nefsimiz, ailemiz, akraba, eş ve dostlarımız, aziz milletimiz ve bütün Müslümanların saadeti ve selameti için dua etmeliyiz.

– Çünkü bu mübarek günlerde, gecelerde ve aylarda yapılan duaların kabul olacağına dair Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:

“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez, muhakkak kabul olunur. Bunlar:

1. Receb’in ilk Cuma gecesi, yani Regâib gecesi,

2. Şaban ayının 15. gecesi, yani Berat gecesi,

3. Cuma geceleri,

4. Ramazan Bayramı Gecesi,

5. Kurban Bayramı Gecesi [11]

KANDİL GECELERİNİ İHYA


Soru: Mevlit Kandili’nde yüz rekat namaz kılınacakmış. İkişer rekat olarak mı kılacağız? Niyeti nasıl yapacağız?


Mezkur soruda asıl cevaplandırılması gereken husus, bize göre yüz rekat namazın nasıl kılınacağı ve niyetin nasıl yapılacağı değil, aksine kandil mefhumu –mübarek gece de denilebilir- ile, bu kandilleri kutlama şekilleri adına söylenen –ki soruda da o istikamettedir- şeylerin doğruluğudur.


Hemen herkesin bildiği gibi halkımızın kandil günleri adını verdikleri günler Mevlit, Regâib, Mirac, Beraat ve Kadir olmak üzere beş tanedir. Mevlit hariç diğerleri üç aylar olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları içindedir. Çok açık ve net bir biçimde ifade edelim ki, bu geceler içinde Efendimiz’in sahih hadislerle ihyasını emrettiği tek gece Kadir Gecesi’dir. Berat Gecesi’nin mahiyeti ve ihyası adına ise İbni Mace’de geçen bir rivayet vardır. [13]


Mirac ve hele Regâib için bir rivayet bulmak imkansızdır hadis külliyatı arasında. Ama bu, Regâib ve Mirac’ın hiçbir kudsiyeti yok demek değildir. Mirac, hemen herkesin bildiği gibi Allah Rasülü (s.a.s.)’nün Rabbisi ile mülaki olduğu gece, Regâib ise en müstakim yoruma göre Hz. Âmine’nin Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hamile olduğunu anladığı gecedir. Mevlit’e gelince; bu Efendimiz’in doğum yıldönümüdür.


İhtimal, tarihi seyir içinde Berat ve Kadir gecelerinin ihya edilmesi hakkında vârid olan hadislerden hareketle Müslümanlar sıra dışı özelliklere sahip bu üç günü de onlara ilave etmişlerdir.


Buraya kadar aktardığımız bilgilerden, bizim Regâib, Mirac ve Mevlit’in Berat ve Kadir’e ilave edilmesine, dolayısıyla sair günlerden daha farklı bir biçimde bu günleri geçirmeye karşı olduğumuz zannedilmesin. Aksine biz oruç, namaz, sadaka, sıla-ı rahim gibi ibadetlerin yapılmasına vesile olduğu için bunların teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yalnız yapıla gelen şeylerin İslami naslara aykırı olmaması şartıyla…

Kandil gecelerinin mahiyetini böylece özetledikten sonra kutlama şekillerine geçelim; bilindiği gibi, kandil günlerinin gündüzleri oruçlu gecirilir; geceleri camilerde veya başka mekanlarda bir araya gelinerek vaazlar ve sohbetler yapılır, Kur’an veya mevlitler okunur, nafile veya kaza namazları kılınır, akrabalar, komşular ziyaret edilip, hayır duaları alınır, kısmen de olsa aile içi hediyeleşmeler olur. Bunların hepsi ayet ve hadislerde yeri olan dolayısıyla “İslami” damgası vurulabilecek uygulamalardır. Yalnız hemen ilave edelim, bunlar İslam’ın“olmazsa olmaz” şartları arasında yer alan unsurlar değildir. Onun için kandil günlerinde oruç tutmayanların oruç tutanlar tarafından yadırganması, geceleri sabaha kadar ihya etmeyenlerin değişik değerlendirmelere konu olması doğru değildir. Bu ferdi ve iradi bir olaydır. Tutup-tutmama, kalıp-kalmama hususunda fert tamamıyla muhayyerdir. Sevabı veya varsa günahı ferde râcidir. Nafilelerin teşhir edilmemesi ihlasın genel prensipleri arasındadır. Yetiştiğim muhit itibari ile bu türlü anlayışlara şahit olmam sebebiyle, bu uyarıya yapmakta fayda mülahaza ettim.


Yukarıda belirttiğimiz kandil gecesini ihya uygulamalarında en çok dikkat edilmesi gereken husus, herhalde ve hiç şüphesiz nafile namazlardır. Her şeyden önce şunu belirtelim:


Allah Rasülü’nün bu geceler mahsus olmak üzere kıldığı bir namaz yoktur.

Sadece Kadir Gecesi için mutlak ihya emri ve bir de Hz. Aişe validemize öğrettiği

“Allah’ım Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet” duası vardır. [14]


Bunun ötesinde sahih hadisler arasında başka bir şey göstermek mümkün değildir. Buna rağmen bazı kitaplarda soruda bahsedildiği gibi yüz rekat namaz, her rekatta Fatiha’dan sonra on ihlas veya üç Kadir suresi, bir ihlas vb. rivayetvâri bilgilere rastlıyoruz. Rahatlıkla ifade edelim ki; bunların hiçbirinin Efendimiz’e isnadı mümkün olmadığı gibi, bunlar ibadet ahkamına da aykırıdır. İbadet alanında ortaya konan şeylerin mutlaka Allah Rasülü mahreçli olması şarttır. Aksi takdirde bid’atlar İslam toplumunu çepeçevre kuşatmaya başlar. Zaten bugün olan da bundan başka bir şey değildir.


Kaldı ki Efendimiz (s.a.s.)


Kim şu dine uymayan bir şeyi uyduracak olursa, bu merduddur, kabul edilmez.” [15] buyurarak buna asırlar önce işarette bulunmuştur. Onun için Efendimiz’den mervi olmayan, başkan bir tabirle mesnun olmayan, bir ibadet şeklini dayatmak doğru olmasa gerektir. Şuurlu Müslümanların bu türlü bid’atların toplumda yer etmesine imkan vermemesi gerekmektedir.


İbadet ahkamına aykırı dediğimiz husus da mesela Fatiha’dan sonra herhangi bir surenin on defa okunması gibi şeylerdir ki, bütün fıkıh uleması bun en azından mekruh hükmünü vermektedir. Zira bu da mesnun değildir. Cemaatle nafile namaz kılmak için cemaate çağrıda bulunulmasına Ömer Nasuhi Bilmen mekruh demektedir. [16]

Hülâsa; kandil günleri nass veya yorum olarak bir asla dayanmaktadır. Bu günlerin geceleri ve gündüzler ile birlikte ihya edilmesi İslami öğretiler açısından teşvik edilen, edilmesi gereken bir husustur. Yalnız ihyanın mutlaka ayet ve hadislerle çerçevesi çizilen alan içinde olması şarttır. Hayırlı Cumalar….
KANDİL GECEMİZ NASIL GEÇİYOR? [17]


Kendisinde kudsi hadiseler cereyan etmiş olan gün ve geceler bizlere bir şeyler kazandırmalı, o gecenin hürmetine yeni fikri ve imani inkişaflar elde etmeliyiz. Şayet, kudsi gün ve geceleri yaşıyor, mukaddes zamanın içinden sıyrılıp geçiyor, yeni bir mefhum ve azme sahip olamıyorsak, bu zamanı değerlendiremediğimizin, gereği kadar ihya edemediğimizin delilidir.


Kandil gecelerin, mukaddes günleri ihya edip etmediğimizi anlamak isterseniz bu mana içinde kendinizi inceleyin. Yeni bir karar alıp, yeni bir fikre sahip olmuşsanız tebrike şayansınız. Geceyi ihya etmiş, en muteber haliyle değerlendirmişsinizdir.


Geceye girişinizle çıkışınız bir olmuşsa, yani ondan evvelki halinizle, sonraki haliniz aynı ise üzülmekte, esef etmekte haklısınız. Zira çok değerli bir zamanı harcamış, yeni bir ilham elde edemeden kaçırmışsınız.


Allah (c.c.)’ın her gün ve gecesi, mukadder olduğu, bir gün ve gecenin diğerinden farklı yaratılışta olmadığı halde, bazı gün ve gecelerin diğerinden ayrılışının hikmet ve maslahatı da buradadır. Yeknesak bir hayat tarzı içinde devam eden gecelerde bir ayrılık, farklılık duyacak, kendini kontrol edip, hayatına çeki düzen verecektir ki, diğer gün ve gecelerde farklı bir zamanı, hikmetine uygun şekilde yaşamış olsun.


Eskiler geceyi, (ihya) diye isimlendirirlerdi. (İhya) kelimesinin manası diriltmek, canlandırmaktır. Demek ki böyle gecelerden istifade edemeyen, yeni bir fikir ve mana alamayanlar geceyi ihya edememişler, belki de öldürmüşlerdir.

Gecenin ihyasının nasıl olacağını soranlar, iç alemlerine dalmalı, tefekkür etmeli, gelmişini, geçmişini bir bir hayalinde canlandırıp, mukayeseler yapmalıdır.

Kimler vardı bu alemde? Şimdi kimler kalıyor bu hanegâhta? Yarın kendisi de ruhlar alemine geçmişler arasına karışacak, kendinden sonra gelenler onu ancak hizmetleri ve hatıraları ile hatırlayacaklardır.


Öyle ise, baki kalan bu kubbede bir hoş sada’dan başka nedir?